Beeregezellig!

Door
31 januari 2015
Reacties (0)

Terwijl buiten de winter nu echt leek te zijn begonnen, was het voor FC Dordrecht tijd om de kicksen weer onder te binden voor een heus potje voetbal. SC Heerenveen had de verre reis vanuit het noorden gemaakt en was vanavond de tegenstander. Er werden geen Elfstedentochtachtige praktijken verwacht en ook de spelers hoefden niet met een stempelkaart het kunstgras op, maar de supporters hadden zich met thermokleding wel gewapend tegen de ijzige kou.

Heerenveen had de boel een klein beetje op scherp gezet met een uiteenzetting op de website hoe slecht FC Dordt het wel niet had gedaan dit seizoen, maar men was weliswaar vergeten dat de eerste pot van Heerenveen verloren ging tegen de Schapenkoppen. Die dag heerste er euforie in het stadion, het vertrouwen dat het iets ging worden in de Eredivisie, misschien zelfs wel kampioen? Maar met 1-2 werd die hoop voor Heerenveen de grond in geboord. Vorige week had Dordt zelfvertrouwen getankt door de overwinning op Excelsior, maar ook Heerenveen deed het niet slecht. Johan Derksen noemde het zelfs een soort ‘droomvoetbal’ van de Friezen tegen Vitesse. We waren gewaarschuwd.

Op de tribunes werden de Beeren- en hamburgers royaal genuttigd, terwijl de koude regen traag op het kunstgras viel. De wedstrijd begon en zoals verwacht was Heerenveen sterker. Twee uitstekende kansen werden op magistrale wijze door Kurto gepareerd en met de brilstand werd er thee gedronken. Of Beerenburgers.

De tweede helft begon met een wereldkans voor Heerenveen, maar wederom bracht onze topkeeper redding. Helaas met een blessure tot gevolg. Geblokkeerde spieren bleek later, iets waar ik al jaren last van heb. Het leek wel of dat voor Dordt de druppel was om al het schroom van zich af te gooien. Dordt werd beter, hoewel echte kansen uitbleven. Lewis had zich onsterfelijk kunnen maken, maar zijn kans ging net naast. Heerenveen kwam er niet meer aan te pas. Terwijl het einde naderde, berustten de supporters in een gelijkspel. Hoewel we elk punt als een overwinning zouden vieren, overheerste het gevoel dat er meer in zat. De spelers werden wel als helden bejubeld en de derde helft was ook beeregezellig.

Na Excelsior is Heerenveen de tweede ploeg waartegen Dordt een positief puntenaantal heeft behaald. En dat is toch een mooie start van 2015!

De volgende partij staat al weer op het programma. Komende woensdag naar de halve finalist in de beker: PEC Zwolle. Dat wordt weer een lange tocht door koude, onbekende steden daar in Gelderland. Misschien wel een stuk of 11?

Speciaal voor onze Heerenveense vrienden volgt hier een Friese vertaling:

Bearegesellich

Wylst it liket dat buten de winter no echt is begun, wie it foar FC Dordrecht tiid om de skoech wer under te bine foar in potje fuotbal. SC Hearrenfean hat de fiere reis ut it noarden makke en wie joun de tsjinstander. Der wurden gjin Alvestêdentochtachtige praktiken ferwacht en ek de spielers hoechden net mei in stimpelkaert it kuenstgers op, mar de supporters wapene sich mei thermoklean wol tsjin de iizige kjeld.

It Hearrenfean hat de boel in lyts bytsje op skerp setten mei in ferslach op de webside hokker sljocht FC Dordrecht it wol net dean hat dit seizoen, mar men wie ferjitten dat de earste pot fan It Hearenfean ferlern gie tsjin de “Skiepekoppen”. Die dei hearste der eufory yn it stadion, it fertrouwen dat it iets wurde soe yn de Eredivyzje, miskien wol kampioen?  Mar mei 1-2 wurde die hoop foar It Hearrenfean de grûn ynboard.

Foarige wike hat Dordt fertrouwen krigen troch de oerwinning op Excelsior, mar ek It Hearrenfean die it net sljocht. Johan Derksen nom it sels in soarte fan “dream fuotbal”fan de Friezen tsjin Vitesse. Wy binne warskôge.

Op de tribune wurden de Beren- en hamburgers rom nuttige, wylst de kâlde rein stadich op it keunstgers falt. De wedstriid begun en lykas ferwachte wie It Hearrenfean sterker. Twa grutte kansen wurden op magistrale wize troch Kurto tsjin hâlden en mei de brilstân wurde de tee drunken. Of Berenburg?

De twadde helte begûn mei un wrâldkâns foar It Hearrenfean, mar wer brocht us topkeeper redding. Spitigernôch mei in blessure ta gefolch. Blokkearde spieren blykte letter, wat wêr ik al jierren lêst fan ha. It like wol dat foar Dordt dat de drip wie om al ut ferlegen fan him ôf te goaien. Dordt waard better, hoewol echte kânsen net kamen. Lewis hie him in ieuwige held kinne meitsjen, mar syn kâns gie krekt njonken.

It Hearrenfean kaam der net mear oan te pas. Wylst ut ein kam, berusten de supporters yn it geliikspul. Hoewol wy elk punt as in oerwinning soene fiere, oerhearst it gefoel dat der mear ynsitten hat. De spilers waarden wol as helden ta sjongen en de tredde helte wie ek bearegesellich.

Nei Excelsior is It Hearrenfean de twadde ploech wer tsjin Dordt in posityf punten oantal hat behelle. En dat is dochs in moai begjin fan 2015!

De folgjende wedstryd stiet al wer op it programma. Kommende woansdei nei de heale finalist yn de beker: PEC Zwolle. Dat wurdt wer in lange tocht troch kjeld, ûnbekende stêden dêr yn Gelderlân. Faaks wol in stik of 11?

Oersetten troch Jan de Jong ut De Jouwer.

 

Leuk artikel? Deel het met anderen:

Over Almere City (marketing)

Geplaatst op 11 april door
almere city FC

Denkend aan Almere City, zie ik de tekst op de stoep voor de ingang van het uitvak: “Welkom in de Almeerse Hel”. Vergeleken met de vreselijke slogans die sommige gemeentes zich veroorloven (“Doe het in Dronten”, “Eenmaal, andermaal, Stadskanaal”) in ieder geval een kreet die de spijker op de kop slaat. Alhoewel, meestal is het […]

Lees verder... Reacties (1)